Více

Vítejte v Hotelu Opat

Hotel Opat sídlí v jednom z nejstarších šlechtických domů v Kutné hoře a hostům nabízí luxusní a klidné ubytování ve stylově zařízených pokojích s rychlou Wi-Fi zdarma.

 

V hotelu je bar s širokou nabídkou nápojů. Na místě se pořádají různé akce, jako jsou svatby nebo firemní a rodinná setkání. V relaxační zóně si můžete dopřát masáž.

 

Den můžete začít snídaní formou bufetu a pak se vydat na prohlídku města se 2 katedrálami zapsanými na seznamu UNESCO.

 

Hostům, kteří se zde ubytovali v páru, se velmi líbila lokalita – na serveru booking.com dali hodnocení 9,4.

 

 

Vouchery a pobyty

Nabídka voucherů momentálně není aktivní.

Historie hotelu Opat

(Husova ulice č.p.138)

Dnešní Husova (dříve Vinná) ul. Byla jednou z hlavních komunikací města. Vedla od Kouřimské brány k radnici ( v prostoru nynějšího náměstí Palackého) a k nedůležitějším tržištím, přes dnešní náměstí Národního odboje (dříve Koňský trh) pak k oselskému důlnímu pásmu. Nabývala na významu od 16.století, kdy už upadalo dolování stříbra a Kutná Hora se přeměňovala v město obchodníků a řemeslníků. Ulice, která tvořila ústřední tepnu města, byla výhodným místem pro podnikání v oblasti obchodu a pohostinství. Původní domy středověkých řemeslníků, mající spíše okrajový význam v rámci středověkého hornického města, byly přestavovány na výstavní renesanční a barokní měšťanská sídla s obchody, krčmami a dílnami v přízemí. Z původních gotických objektů zůstaly úzké, dozadu do dvorků protažené parcely, často v renesanci a baroku spojené po dvou až po třech do jednoho objektu. Změnilo se i postavení jejich majitelů. Řemeslníci a obchodníci, kteří ve středověku byli závislí na ekonomické síle důlních podnikatelů, se nyní sami stali vedoucí složkou městského obyvatelstva a dolování bylo jejich vedlejší investicí.
Čím dál více se však vyplácelo investovat spíše do nákupu pozemků a zemědělského podnikání než do upadajícího dolování. Půdní vlastnictví však bylo spíše výsadou šlechty, proto obzvlášť úspěšní měšťané usilovali o získání šlechtického titulu.
Tak vznikali na konci 15. a v průběhu 16. a 17.tého století z původně důlních podnikatelů se zakoupeným šlechtickým erbem (= erbovníků) majitelé statků a zakladatelů rodů drobné pozemkové šlechty. K jejich životnímu způsobu náleželo mít kromě rodového venkovského sídla i několik domů v nejbližším městě. Tyto domy částečně příležitostně obývali, nebo je dále pronajímali k bydlení i provozování živnosti. Takový osud měly i domy čp. 138 a 139.
Nejstarší historii domů dopodrobna neznáme, novější se začíná psát ve 12.století ještě před příchodem mnichů cisterciáků do Sedlce, ve 14. a 15. století zde stály méně významné domy na okraji středověkého města. V 16.století už v Dačického pamětech nacházíme poměrně dost zpráv týkajících se obou domů a jejich obyvatel. Z drobné historické mozaiky je možné složit historii obou domů a ilustrovat Kutnou Horu té doby.

Dům č.p. 138 byl nejprve zmiňován pod názvem dům Prokšovský, později se stal majetkem rodu Hanykýřů, významných Kutnohorských rudokupců, kteří zbohatli především z černého trhu se stříbrnou rudou a mědí – první písemná zmínka z r. 1427 o koupi domu. Hanykýřové postupem času získali pozemky a šlechtický titul. V svém znaku měli zelenou dubovou větvičkou se zeleným listem žaludy. Jejich současníky a sousedy v domě čp. 139 byl nejdříve zlatník Jan Houska, později sňatkem spojené rody Březských a Maternů z Květnice. Cesta Maternů z Květnice k bohatství a titulu byla zřejmě obdobná jako v případě Hanykýřů. Podivné obchodní machinace - bohatství – tituly – funkce – vykoupené tresty atd. Přesto neunikli lidským osudům, které navíc na malém městě byly propojené a spletité. Ještě dříve než se stali sousedy, “... přistihl Vilém Hanykýř Alžbětu, manželku svou pěknou s Janem, synem pana Zdeňka Materny....„. Bylo to dva roky po svatbě a Hanykýř s Alžbětou získal i ves Nebovidy u Kolína. Jaký byl asi další osud Dačického paměti neuvádí. Jan Materna se jí musel na žádost Hanykýře zříci před zemským soudem. Hanykýřovi zůstaly Nebovidy a později se znovu oženil s Hanou Maternovou, příbuznou svého soka. Je zajímavé, že Dačický u zprávy o smrti paní Anny roz. Maternové v r. 1606 měl potřebu poznamenat, že její první muž Vilém Hanykýř neměl na bradě žádné vousy a to ani ve stáří.

Lokalita Kouřimské brány se stala osudnou pro pana Mikuláše Dačického, když v krčmě „U Svobodů“, napříč přes ulici Husovu od hotelu Opat, se v r. 1582, kdy střetl s panem Šťastným Novohradským z Kolovrat. Podle líčení Minuláše Dačického pan Kolowrat už nebyl střízlivý, když on s panem Václavem z Hrabaní a Matějem Slavatou vstoupili do krčmy. Nicméně přisedli k němu a popíjeli spolu až do rána kdy pan Kolowrat kvůli tomu, že pan Mikuláš před ním nesundal klobouk z hlavy naň vytasil zbraň a zranil ho. Pan Mikuláš ho pak v sebeobraně a, jak tvrdí, proti své vůli zabil. Kvůli té nenadálé příhodě pak byl pan Dačický opakovaně souzen a vězněn. Soudní pře s příbuznými pana z Kolowrata se protáhla až do r. 1615. Mikuláš Dačický během té doby přišel o většinu svého majetku i o možnost šlechtického povýšení. Dál však se svými kumpány zvesela pobuřoval kutnohorké měšťany svými výstřednostmi. Zároveň však sledoval a pečlivě zaznamenával všechny události města i celé země a pokračoval tak v kronice svého rodu. Po smrti manželky se z renesančního prostopášníka stal bohabojný, usedlý a zahořklý stařec, kterého zlomil konec slávy českého království v bitvě na Bílé hoře v r. 1620. Zemřel v r. 1626 v době nástupu rekatolizace, kdy do Kutné Hory přišli jezuité a zabrali jako svůj kolejní kostel symbol bohatého hornického města - chrám sv. Barbory.
Rod Dačických nakonec přistoupil ke katolictví a nadále byl spojen s dějinami Kutné Hory i domů, o kterých se zmiňujeme. Pozdější manželka pana Matyáše Dačického, synovce pana Mikuláše, který byl členem městské rady, se stala načas majitelkou domu čp. 138.

Z doby příchodu jezuitů do Kutné Hory se zachovala i pověst o vlídném patronu domu Hanykýřského. Je jím mnich, pozdější opat sedlckého kláštěra, který byl zpovědníkem zmíněné Alžběty Maternové a jako její špatné svědomí dodnes občas bloudí ve zdech domu a dohlíží na počestnost jeho obyvatel. K tomu účelu nosí s sebou knihu , kam zaznamenává jejich skutky – dobré i špatné. Dobré krásnými sny odměňuje, špatné nespavostí trestá.

Velkorysé přestavby obou domů v průběhu 18. a 19. století svědčí o ambicích a možnostech jejich střídajících se majitelů. Bohužel se však už nezachovaly tak pozoruhodné zprávy o jejich životě, jaké máme právě díky „Pamětem Mikuláše Dačického“.
Domy čp. 138 a 139 si i pod pozdějšími přestavbami zachovaly středověký základ a protáhlou úzkou dispozici. V jejich zdivu jsou zbytky středověkých objektů. Zachovaly se i kamenické prvky z přelomu 15 a 16.století. Vnitřní uspořádání i fasády však už jsou poznamenány výraznými úpravami v období 2.pol. 18 století (čp. 129) a poč. 19.století (čp. 138). O významu domu čp. 138 ve 2.pol. 18 století svědčí zachované dřevěné malované záklopové stropy s barokním boltcovým motivem.
19.století a éra komunismu naštěstí nezměnila základní dispozici objektů, pouze vnitřním uspořádáním místností je změnila na nájemní byty a v přízemí sběrnu surovin. Restituce po roce 1989 vrátily budovy a pozemky potomkům dřívějších majitelů a daly vznik projektu na přestavbu objektu na hotel a výrobnu a prodejnu masných výrobků. Záměr se tehdejšímu majiteli, do roku 2007 nepodařilo zrealizovat. Nemovitost i s pozemky tedy prodal a až nový majitel realizoval prozatím poslední rekonstrukci na stylový hotel a restaurant. Rekonstrukce od dubna 2007 do března 2008 stavebně ponechala co nejvíce původních prvků, tak jak s postupem času srůstaly v nedělitelný celek a zároveň je přizpůsobila pro novou funkci a využití.

A tak dnes s radostí říkáme:

Přijměte naše pozvání do hotelu Opat v Kutné Hoře a buďte našimi milými hosty !

Kutná Hora

(dříve Cuthna Antiqua)
Název města je podle legendy odvozen od mnišské kutny, kterou odložil sedlecký mnich Antonín na tři stříbrné pruty, které se mu zjevily ve snu, když odpočíval na poli blízko kostelíka Všech svatých. Antonín označil místo nálezu svým bílým cisterciánským oděvem s kapucí a kutnou a běžel oznámit nález do kláštera.
Ve skutečnosti však město získalo jméno spojením tehdy běžného označení h o r a pro místo těžby s bližším určením k u t n á, které je odvozeno od středoněmeckého výrazu k u t t a = jáma, díra, nikoli od českého k u t a t jak je někdy uváděno. Původní obyvatelstvo bylo totiž až do 20. let 15. stol. převážně německé, z němčiny jsou odvozeny všechny další hornická odborné termíny a místní názvy.

Znak města Kutné hory se vytvářel v průběhu 14. - 16. století. Zkřížená hornická kladívka – šlígle a pemrlici – je možné poprvé doložit k r. 1308 na hornické pečeti rychtáře a radních. Pečeť s tímto znakem se pak používala na listinách spojených s dolováním, tak i se záležitostmi města. V té době splývala městská a horní správa. Kutná hora nebyla nějakým zvláštním právním aktem povýšena na město. Texi lus regate montanorum (horního zákoníku) z r.1300 však už prokazuje, že Kutná hora měla vyjímečné postavení mezi ostatními královskými městy.
Erbovní zvířata města - orel a lev- náleží ke znaku českých králů a do městské pečetě a později do znaku města se dostala proto, že král propojil svůj znak se symbolem horního města, které bylo jeho vlastnictvím. Za časů českého krále Karla IV., který byl zároveň římským králem se jako symbol tohoto titulu ve znaku uplatnila místo orla císařské orlice a dále pak císařská koruna.
Ve 2.pol. 15.stol byl městský znak doplněn kalichem, který je symbolem utrakvistické církve – přijímání pod obojí způsobou. Nosiči znaku – štítonoši – se v té době stali dva havíři ve slavnostním bílém oděvu (perkytlích). Městský znak s kalichem nebyl nikdy panovníkem legálně potvrzen. V r. 1641 privilegiem cisaře Ferdinanda III. Byl zaveden nový městský erb už bez kalichu a s dvěmi úpravami. Kalich byl nahrazen iniciálou cisaře „F III“ a znakem Habsburků nad třemi stříbrnými pahorky, které symbolizují naleziště rudy na horách Kaňku, Sukově a Kuklíku obklopujících město.
Od 19.stol. se Kutná Hora z vlasteneckých důvodů vrátila zpět k užívání znaku s kalichem.

Královské horní město Kutná Hora

Prostor pozdější Kutné Hory byl souvisle osidlován a zemědělsky využíván už od neolitu (6-. tisíciletí př. n.l.). Od doby příchodu Keltských kmenů (4. stol. př.n.l.) je možné předpokládat i využití a zpracování místní stříbrné rudy. V době středohradištní (8. - 10. stol) se zde na důležité zemské stezce zvané Haberská, rozkládalo slovanské hradiště Malín, patřící do r. 955 rodu Slavníkovců, poté českému panovnickému rodu Přemyslovců. V malínské mincovně se v 10.stol. Razily stříbrné mince zvané denáry. systematické dolování však pro toto období ještě není doloženo. Stříbro se získávalo z povrchových nálezů. O nalezišti se však zdá se už šířily zprávy. Patrně právě z tohoto důvodu byli velmožem z těsného okruhu českého knížete Vladislava II., Miroslavem z Cimburka, pozváni cisterciánští mniši z opatství Valdsasy v Horní Falci, kteří v r. 1142 – 3 založili nedaleko Malína v Sedlci svůj klášter. Cisterciáci podporováni českými panovníky se stali vlastníky rozsáhlých pozemků z okolí. Z větší části právě na těchto pozemcích, dále pak na pozemcích sousedních starších královských měst Kolína a Čáslavi, vznikaly první hornické osady, které se postupně formovaly v jediné město v 70. - 80. letech 13.století za krále Otakara Přemysla II. Mimořádně bohaté a perspektivní naleziště stříbrné rudy umožnilo velkorysý rozvoj města. Už před koncem 13. století se zde pravděpodobně ročně získávalo 2-3 tisíce kg stříbra, později až 5 tisíc kg. Prudký nárůst těžby umožnil českému králu Václavovi II. vyhlásit r. 1300 měnovou reformu a založit v Kutné Hoře krátce po r. 1300 centrální státní mincovnu (groše se zpočátku razily v Praze, proto označení „Pražský groš“). Právní poměry a dozor státní moci nad těžbou a zpracování stříbrné rudy upravil horní zákoník – Lus regate montanorum – vydaný Vaclavem II. také k r. 1300. Na jeho základě se vytvořily orgány horní správy, které po určitou dobu působily i ve funkci městské zprávy.
Bohaté město bylo už od svých počátků často vojensky obléháno, proto muselo být obehnáno hradbami. Na poč. 14.stol. vzniklo první pásmo víceméně provizorního opevnění, které pak bylo postupně zdokonalováno. Městské brány vedoucí k sousedním městům Kouřimi, Kolínu, Čáslavi a Sedleckému klášteru určily směr hlavních komunikací. Podél nich, přímo mezi důlními díly a tržišti vznikaly obytné domy a z provizorních kaplí se vyvíjely první městské kostely. Zdánlivě chaotická zástavba má pravidelnou síť s intervaly cca 420 m, kterou tvoří dominantí stavby Vlašského dvora, Hrádku, Sankturiánského domu (čp. 377 na Palackého nám.) a věže nejstarších kostelů.

OAZA RELAX

Zkuste u nás relaxovat a odpočinout si u masáží - hawaiské, lávové kameny, relaxační a další z nabídky.

Rezervaci ráda zajistí naše recepce, více o nabídce pro vás najdete http://masaze-opat.cz/ 

Můžete využít i výhodných cen služeb z našich balíčků.

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Platné od 1.11.2018

Hotel Opat, Husova 138, Kutná Hora

1. Podmínky pro rezervaci

Skupiny více než 10 osob:

Garance rezervace u skupin s více než 10 osobami je vyžadována formou zálohy ve výši 30% z předpokládané ceny ubytování celého pobytu splatné do 10 dní od vystavení proforma faktury nejpozději 30 dní před příjezdem příp. poskytnutím čísla platební karty pro blokaci částky výše zmíněné. Rezervace je hotelem fixně potvrzena až po poskytnutí garance.

Doplatek celé částky v okamžik odjezdu je požadován v hotovosti nebo kreditní kartou. Úhrada bankovním převodem je možná pouze po předchozí dohodě a písemné závazné objednávce a souhlasem s obchodními podmínkami. Pro skupiny mohou být sjednány i jiné individuální podmínky po vzájemné dohodě.

 

Jednotlivci:

Garance rezervace požadována ve výši ceny první noci ubytování blokování částky předautorizací platební karty příp. zasláním zálohy na bankovní účet hotelu, negarantované rezervace jsou drženy do 15ti hodin v den příjezdu.

 

2. Stornopodmínky ubytování

Rezervace pro více než 2 pokoje

Storno dříve než 21 dní před příjezdem bez poplatku

Storno 21 – 7 dní před příjezdem 30% z částky za ubytování první noci

Storno 6-2 dny před příjezdem 50% z částky za ubytování první noci

Storno 24 hodin a méně před příjezdem 100% z částky za ubytování první noci

U stálých partnerů storno v den příjezdu 50% z částky za ubytování první noci

 

Rezervace pro 1 -2 pokoje

Storno dříve než 24 hodin před příjezdem bez poplatku.

Storno 24 hodin a méně před příjezdem 100% z částky za ubytování první noci

U stálých partnerů (opakované pobyty) storno v den příjezdu bezplatné, nestornovaný nedojezd účtován 50% z částky první noci.

Okamžik příjezdu se rozumí nejpozději v 18 hodin dne příjezdu

 

3. Gastronomické akce, krátkodobé pronájmy prostor

Garance na objednané občerstvení mimo stálý jídelní lístek restaurace je požadována zálohou ve výši min. 25% odhadované ceny akce splatnou minimálně 5 dní před konáním akce, u akcí s požadavkem na rezervaci většiny restauračních prostor je požadován nevratný rezervační poplatek, který je stanoven pro jednotlivé akce. Storno gastronomické akce 72 hodin a později před dohodnutým okamžikem započetí akce činí 25% odhadované ceny akce.

 

4. Rezervace konkrétního pokoje

Garance rezervace je poskytována pouze na typ pokoje, pokud je rezervován konkrétní pokoj, je hotel v případě nutnosti oprávněn hosta ubytovat na jiném pokoji stejné nebo vyšší kategorie za dohodnutou cenu. Hotel Opat disponuje kategorií pokoje standard DLX = APT = APT mezonet, hotel Vila U Varhanáře kategorií pokoje standard DLX.

 

Informační povinnost pro platby v hotovosti a platebními kartami

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.

 

Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Odpovědnost hotelu za eventuelní vady poskytnutých služeb se řídí občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem.
 2. Host, který si objednal službu, je oprávněn reklamovat její případné vadné poskytnutí.
 3. V případě vady služby hotelem poskytnuté v oblasti ubytování reklamaci přijímá pracovník recepce a vyřizuje vedení hotelu, podle povahy vady ihned, jinak do 3 pracovních dnů. Pokud vada souvisí s činností jiného subjektu než hotelu, je vedení hotelu oprávněno reklamaci vyřídit písemně do 30-ti dnů.  Je účelné a v zájmu hosta při reklamaci předložit doklady o objednání a provedení služby. Pokud to povaha reklamované vady vyžaduje, host při reklamaci předloží věc, u které vadné provedení služby vytýká.
 4. V případě vady služby hotelem poskytnuté v oblasti stravování reklamaci přijímá obsluhující, který přijal od hosta objednávku. Reklamaci vyřizuje vedoucí směny. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu měr a vah nebo jiných viditelných vad je třeba uplatnit před započetím konzumace. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu jakosti nebo teploty je třeba uplatnit ihned po ochutnání.
 5. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má host právo na její bezplatné odstranění. Podle povahy vady má případně host právo na poskytnutí bezvadné služby nebo na výměnu věci za věc bezvadnou. Je-li reklamovaná vada služby neodstranitelná, má host právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
 6. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu měr a vah nebo teploty se řeší okamžitým odstraněním vady. Při reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu jakosti nebo jiných viditelných vad je host oprávněn požadovat výměnu za pokrm nebo nápoj bezvadný.
 7. Případné stížnosti na zaměstnance hotelu přijímá a vyřizuje vedení hotelu a v jeho nepřítomnosti pracovník pověřený řízením hotelu.
 8. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.

V Kutné Hoře 1.1.2012                                                                                                                                                                                               

Schváleno statutárním orgánem provozovatele

Ubytovací řád

Vila > Ubytování / Rooms > Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Hotel ubytuje hosta, který při příjezdu nebo příchodu do hotelu předloží platný doklad své totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz). Host starší patnácti let je povinen vyplnit ubytovací lístek. Pokud toto host odmítne je hotel oprávněn ho neubytovat.
 2. Všechny hotelové pokoje jsou nekuřácké, prostor vyhrazený pro kouření je na terase v prvním patře hotelu.
 3. Host obdrží klíč od zámku svého pokoje a ústně základní informaci o hotelových službách.
 4. Hotel poskytuje a zaručuje všem hostům odpovídající rozsah a kvalitu služeb stanovený úrovní hotelu
 5. Pokud není výslovně sjednáno jinak, hotel rezervuje objednaný pokoj v den příjezdu nebo příchodu hosta do 15:00 hodin v případě negarantované rezervace (host neposkytl garanci platební kartou či složením zálohy) a do 7mi hodin dne následujícího po dni příjezdu u garantované rezervace. Dále v souladu s obecnými obchodními podmínkami hotelu, které jsou k nahlédnutí v recepci hotelu či na webových stránkách.
 6. Hotel může ve zvláštních mimořádných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně cenou a kvalitou neliší od potvrzené objednávky.
 7. Host platí cenu ubytování potvrzenou v rezervaci i v případě, že jej hotel ubytuje v pokoji s více lůžky než bylo v rezervaci požadováno.
 8. Přeje-li si host prodloužit ubytování, může ho hotel dále ubytovat i na pokoji  jiném pokud to vyžadují provozní důvody.
 9. Recepce hotelu je v provozu nepřetržitě.
 10. Pro uložení peněz a cenností má host k dispozici v centrální recepci bezpečnostní schránku. Za peníze a cennosti ve schránce neuložené hotel nenese odpovědnost.
 11. Host přijímá návštěvy ve společenských místnostech hotelu. Chce-li host přijmout návštěvu na pokoji, zaznamená recepce jméno návštěvy druh a číslo jejího průkazu totožnosti k záznamu o hostovi. V době nočního klidu mezi 22:00 hod. a 07:00 hod. host při přijetí návštěvy zaplatí v recepci doplatek ubytování ve výši 1.000,- Kč za osobu.
 12. V případě odmítnutí zaznamenání osobních údajů nebo úhrady doplatku ubytování může být návštěva z hotelu vykázána.
 13. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí hotel poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do příslušného lékařského zařízení.
 14. V den odjezdu uvolní host pokoj do 12:00 hodin. Pokud by tak neučinil, je hotel oprávněn mu účtovat cenu dalšího dne ubytování.
 15. V případě ubytování před 06:00 hodinou ranní hotel účtuje cenu ubytování a předcházející noc.
 16. Hotelový pokoj je vybaven veškerým odpovídajícím zařízením. Hosté nejsou oprávněni jakkoliv manipulovat se zařízením pokoje a zasahovat do rozvodných sítí nad rámec běžného užívání (zapojení holicích či masážních strojků, přístrojů používaných k osobní hygieně atp.). Zejména platí výslovný zákaz přemísťování lůžek, matrací či skříní, manipulace s kabely zapojenými v zařízení v okamžik příchodu na pokoj. Z bezpečnostních důvodů a v souladu s platnou legislativou platí zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů s příkonem vyšším než 1600W. V případě porušení zákazu má hotel právo účtovat manipulační poplatek spojený s uvedením vybavení pokoje do původního stavu.
 17. Hosté jsou žádáni, aby při odchodu z pokoje uzavřeli vodovodní kohoutky a vypnuli televizní přijímače a osvětlení.
 18. Není vhodné ponechávat bez dozoru v pokoji nebo společných a společenských prostorách hotelu děti do deseti let. Hotel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou takovým stavem a je oprávněn požadovat finanční náhradu za případnou škodu.
 19. Domácí zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze po předchozí rezervaci a se souhlasem recepce a výhradně na pokojích, kde není na podlaze koberec. Recepce má právo odmítnou ubytovat zvíře bez dalších podmínek. Host, který domácí zvíře přihlásí ke svému pobytu plně zodpovídá za jeho chování a případné zůsobené škody. Na požádání je host povinen předložit potvrzení o zdravotním stavu zvířete.
 20. Doba nočního klidu je v hotelu od 22:00 hodin do 07:00 hodin. S ohledem na další hosty hotelu prosíme o její dodržování.
 21. Ceník ubytování a služeb poskytovaných hotelem je k dispozici v centrální recepci.
 22. Host vyrovnává účet za ubytování a poskytnuté služby při odjezdu z hotelu. V případě pobytu přesahujícího jeden týden se úhrada ubytování a služeb provádí v týdenních intervalech.
 23. Hotel je oprávněn při příjezdu a ubytování hosta nebo v průběhu pobytu jej dle okolností požádat o poskytnutí garance úhrady pobytu a čerpání služeb. Garancí se rozumí:
  1. předložení platební karty hosta za účelem předautorizace ve výši předpokládané ceny ubytování,
  2. nebo složení zálohy ve výši odpovídající délce pobytu, která bude zúčtována při odjezdu nebo v týdenních intervalech.
 24. Ve všech hotelových pokojích platí zákaz kouření, při porušení tohoto zákazu  je hotel oprávněn účtovat cenu 1000,- Kč a případné náklady hotelu spojené s odstraněním veškerých následků přestoupení zákazu kouření.
 25. Host je odpovědný za zaviněné způsobené škody na majetku hotelu a hotel má právo požadovat za ně finanční kompenzaci.
 26. V případě porušení tohoto ubytovacího řádu může vedení hotelu od smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím sjednané doby ubytování.

Vedení hotelu Vám předem děkuje za jakékoliv náměty a návrhy ke zlepšení hotelových služeb, předat je lze obsluze či zaslat na náš email info@hotelopat.cz a přejeme Vám příjemný pobyt u nás.

Tento ubytovací nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016.

                                                                               

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává jako správce v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb m.j. osobní údaje subjektů. Údaje jsou uloženy v hotelovém počítači, jištěny proti zneužití příslušnými softwarovými prostředky a organizačními postupy v rámci provozu hotelu. Jsou použity výhradně pro vedení zákonné evidence ubytovaných hostů a plnění oznamovací povinnosti na základě zák. č. 326/1999 a Vedení evidenční knihy na základě zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození 
 • kompletní adresa místa trvalého pobytu – ulice, město, stát
 • číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu
 • termín konkrétního pobytu a jeho účel pobytu
 • číslo a platnost víza (pokud je nutné pro pobyt v ČR)

Výše uvedené údaje jsou Správcem uchovávány 6 let od ukončení posledního pobytu (v souladu se zákonem) a poté vymazány nevratně.

důvodu oprávněného zájmu pro plnění podnikatelských činností Správce můžete být požádáni o údaj o kreditní kartě a telefon nebo e-mail – to v případě poskytnutí garance ubytování či jiného složitějšího řešení obchodního případu. V takovém případě budete vždy požádáni o výslovný souhlas s poskytnutím zpracováním těchto údajů.

Kdykoliv máte právo požádat o výpis obsahu a stavu uložených dat. K tomu účelu prosím použijte kontaktní email info@hotelopat.cz. Následně budete vyzváni k identifikaci Vaší osoby (buď osobně na základě předložení osobního dokladu) nebo (písemně poskytnutím ověřené kopie osobního dokladu) a bude Vám předložen záznam v písemné podobě nebo pdf – dle dohody. Právo na výmaz či omezení zpracování nelze uplatnit u zákonem požadovaných dat o Vaší osobě.

Tyto stránky ukládají Vaše cookies. Pro více informací klikněte zde